Korona Królów Wiki
Advertisement
Ta strona to zalążek artykułu. Możesz pomóc Korona Królów Wiki rozbudowując ją!
Spoiler png.png
W tej chwili artykuł jest pod opieką użytkownika CamiCamila001.
Proszę o nieedytowanie tego artykułu, dopóki komunikat nie zniknie.

Oczywiście, można poprawiać błędy ortograficzne i stylistyczne.

Giedyminowicze – dynastia władców litewskich wywodząca się od wielkiego księcia Giedymina. Najbardziej znanymi członkami tej dynastii byli; królowa polski, Aldona Anna Giedyminówna, córka Giedymina oraz król Polski i Wielki książę litewski, Władysław II Jagiełło — jeden ze wielu synów Olgierda Giedyminowica.

Członkowie dynastii przedstawieni lub wspomniani w serialu[]

Osoby przedstawione:[]

 • Giedymin (ur. ok. 1275) — wielki książę litewski, założyciel dynastii Giedyminowiców. Mąż Jewny.
 • Olgierd Giedyminowic — wielki książę litewski, syn Giedymina i prawdopodobnie Jewny. Mąż Julianny Twerskiej, ojciec Skirgiełło, Korygiełło, Aleksandry Olgierdównej, Marii Olgierdównej, Andrzeja Olgierdowica i wielu innych dzieci litewskich.
 • Kiejstut Giedyminowic — książę trocki, współrządca Litwy, wielki książę litewski. Ojciec Witolda Kiejstutowicza. Mąż Biruty.
 • Aldona Anna Giedyminówna — księżniczka litewska, Królowa Polski. Dawna żona króla Polski, Kazimierza Wielkiego i matka królewn: Elżbiety Kazimierzównej i Kunegundy Kazimierzównej.
 • Władysław II Jagiełło - książę litewski, król Polski, Najwyższy Książę Litewski, syn Olgierda Giedyminowica i księżnej, Julianny Twerskiej. Mąż Jadwigi Andegaweńskiej.
 • Maria Olgierdówna - księżniczka litewska, córka Olgierda Giedyminicza i księżnej Julianny Twerskiej. Żona bojara litewskiego, Wojdyłło. Siostra króla Polski, Władysława II Jagiełło, Korygiełło, Skirgiełło i Marii Olgierdównej.
 • Aleksandra Olgierdówna - księżniczka litewska, księżna mazowiecka. Córka wielkiego księcia litewskiego, Olgierda Giedyminowicza i księżnej, Julianny Twerskiej. Siostra króla Polski, Władysława Jagiełło i żona Siemowita III.
 • Skirgiełło - książę litewski, namiestnik w Wielkim Księstwie Litewskim, książę kijowski, książę trocki i książę połocki. Syn Olgierda Giedyminwoicza i księżnej, Julianny Twerskiej. Brat króla Polski, Władysława Jagiełło, Aleksandry Olgierdównej, Marii Olgierdównej i Korygiełło.
 • Korygiełło - książę litewski, książę mścisławski. Syn Olgierda Giedyminowicza i księżnej, Julianny Twerskiej, brat króla Polski, Władysława Jagiełło, Marii Olgierdównej, Aleksandry Olgierdównej i Skirgiełło.
 • Witold Kiejstutowicz - wielki książę litewski, książę litewski, syn Kiejstuta Giedyminowicza i Biruty.
 • Zofia Witoldówna - księżniczka litewska, córka Witolda Kiejstutowicza i Anny Światosławównej. Żona Wasyla II.
 • Andrzej Olgierdowic (ur. ok. 1325 r. zm. 12 sierpnia 1399 r. — książę połocki i pskowski, syn wielkiego księcia litewskiego Olgierda Giedyminowica ze jego pierwszego małżeństwa, z Marią.
 • Świdrygiełło — książę litewski, wielki książę litewski w latach 1430–1432. Syn wielkiego księcia litewskiego, Olgierda Giedyminowica małżeństwa z księżniczką twerską, Julianną Twerską, brat księcia Korygiełło, króla polski i wielkiego księcia Władysława Jagiełły, księcia Wigunta Olgierdowicza, Kenny Olgierdównej, Marii Olgierdównej i Aleksandry Olgierdównej, przyrodni brat Andrzeja Olgierdowica.
 • Wigunt Olgierdowicz — książę kierniowski, książę litewski, pan Kujaw. Syn wielkiego księcia litewskiego, Olgierda Giedyminowica małżeństwa z księżniczką twerską, Julianną Twerską, brat króla polskiego i wielkiego księcia, Władysława Jagiełły, księcia Korygiełło, księcia Wigunta Olgierdowicza, księżniczki Kenny Olgierdównej, księżniczki Marii Olgierdównej i księżniczki Aleksandry Olgierdównej, przyrodni brat księcia Andrzeja Olgierdowica.
 • Ryngałła Kiejstutówna — najmłodsza córka wielkiego księcia litewskiego Kiejstuta Giedyminowica i Biruty, siostra Witolda Kiejstutowicza i Danuty Anny.

Wspomniani[]

Spowinowaceni poprzez małżeństwo[]

Spokrewnieni[]

 • Elżbieta Kazimierzówna - królewna polska, księżna pomorska, córka króla polski, Kazimierza Wielkiego i królowej Aldony Anny Giedyminównej. Dawna żona Bogusława V Pomorskiego i matka Elżbiety Pomorskiej i Kaźka IV Słupskiego.
 • Kunegunda Kazimierzówna - królewna polska, księżna Bawarii, margrabina Brandeburska, elektorowa Brandeburska, córka króla Polski Kazimierza Wielkiego i królowa Aldona Anna Giedyminówna. Dawna żona Ludwiga VI Rzymianina.
 • Elżbieta Bonifacja — jedyna córka króla Polski Władysława Jagiełły i królowej Jadwigi Andegaweńskiej. Królewna Polska.
 • Jadwiga Jagiellonka — jedyna córka króla Polski Władysława Jagiełły i królowej Anny Cylejskiej. Królewna polska z dynastii Jagiellonów.

Królowie z dynastii Giedyminowiczów ukazani w serialu[]

Królowe z dynastii Giedyminowiczów ukazane w serialu[]

Wielcy książęta Litwy ukazani w serialu[]

Książęta Troccy ukazani w serialu[]

 • 1345 - 1382: Kiejstut Giedyminowic — książę trocki, współrządca Litwy, wielki książę litewski. Ojciec Witolda Kiejstutowicza. Mąż Biruty. Sam się ogłosił Wielkim księciem.
 • 1382-1392: Skirgiełło — książę litewski, namiestnik w Wielkim Księstwie Litewskim, książę kijowski, książę trocki i książę połocki. Syn Olgierda Giedyminwoicza i księżnej, Julianny Twerskiej. Brat króla Polski, Władysława Jagiełło, Aleksandry Olgierdównej, Marii Olgierdównej i Korygiełło.
Korona.png

Dynastie, występujące w serialu

Główne PiastowieAndegawenowieGiedyminowiczeJagiellonowieDynastia cylejska
Sezony 1-2 AndegawenowieArpadowieDynastia heskaGiedyminowiczeGryficiHabsburgowieLuksemburgowiePiastowieWittelsbachowie
Sezon 3 AndegawenowieDynastia cylejskaGiedyminowiczeGryficiHabsburgowieJagiellonowieKotromanowiczeLancasterowieLuksemburgowiePiastowieRurykowiczeWalezjusze
Jagiellonowie Dynastia cylejskaLuksemburgowieJagiellonowiePiastowieGiedyminowiczeRurykowicze
Advertisement